Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

METHODIEKEN

‘ZKM op maat’ kiest ervoor om bij de begeleiding alleen methoden en technieken toe te passen die zich in de praktijk (en ook wetenschappelijk) ruimschoots en stevig bewezen hebben.

Een greep uit het arsenaal:

ZELF KONFRONTATIE METHODE (ZKM)

Mensen vertellen graag verhalen. Over zichzelf, over anderen, over de wereld.
De Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) is een wetenschappelijk getoetst begeleidingsinstrument, dat gebruik maakt van jouw verhaal.

De ZKM stelt je in de gelegenheid jouw eigen ervaringen vanuit een ander perspectief te bekijken. De betekenis die ervaringen en overtuigingen voor jou hebben kan daardoor veranderen. Door deze veranderde blik ontdek je welke kwaliteiten jou helpen om bewuster keuzes te maken en te handelen.

In een ZKM-traject onderzoek je in dialoog met een gecertificeerde begeleider een veelheid aan positieve en minder prettige ervaringen uit het verleden en heden die voor jou van betekenis zijn. Door vervolgens vanuit je gevoel naar deze ervaringen te “kijken” ontdek je de samenhang van jouw ervaringen en jouw motieven en behoeften. Dat maakt de ZKM uniek ten opzichte van andere methoden.

MEER INFORMATIE

De ZKM is een zelfonderzoekmethode, ontwikkeld door prof. Dr. Hubert J.M. Hermans en drs. Els Hermans-Jansen. Basis van de ZKM vormen de waarderingstheorie en de psychologie van het meerstemmige zelf. De effectiviteit van de ZKM is zowel in de praktijk als wetenschappelijk veelvuldig aangetoond.
Met de ZKM onderzoek je grondig en systematisch wie je als uniek persoon in diepste wezen bent. Je bent je eigen expert, en weet daarom ook zelf het beste wat je doet en waarom je dat doet. In de ZKM gaan we ervan uit dat jouw unieke karakter tot uitdrukking komt in het verhaal dat je over jezelf vertelt.

De ZKM helpt je de samenhang tussen jouw verleden, het heden en jouw perspectief op de toekomst in je eigen levensverhaal letterlijk onder ogen te zien.

Vóóraf maken we duidelijke afspraken over de rapportage en over vertrouwelijkheid. De inhoud van een ZKM-zelfonderzoek is vertrouwelijk en alleen voor jou toegankelijk. Er wordt niet aan derden gerapporteerd.
‘ZKM op maat’ hanteert hierbij de ethische code van de ZKM Vereniging.

Jij geeft via je persoonlijke verhaal op je eigen manier betekenis: aan jezelf, aan je omgeving en aan je leven. Jij “waardeert” bovendien jouw ervaringen op je eigen unieke wijze.

In een dialoog met de ZKM-begeleider ontleed je je verhaal tot de belangrijke ervaringen. Dat biedt de grondstof tot het vinden van een antwoord op diverse persoonlijke vragen. Over een te maken keuze bijvoorbeeld, of vragen met betrekking tot een relatie, loopbaan, een (dreigende) burnout, een verlieservaring of zingeving.
Behalve het “oplossingsgerichte antwoord” leidt de ZKM juist ook tot wezenlijke verandering. Een verandering die bovendien verankert in je patronen van denken en doen. Geen kortdurende verandering die snel weer verdampt, maar een verandering die blijvend aanwezig is.
De ZKM geeft jou een verhoogd inzicht, meer vertrouwen, motivatie en draagkracht. Door de toename van je flexibiliteit, veranderingsbereidheid en je zelfsturende vermogen leidt dat tot betere resultaten.

Een ZKM-traject kent twee fasen: een reflectie- en een actiefase.
Altijd bestaat de start uit een wederzijdse kennismaking tijdens een intakegesprek. Na het intakegesprek beslis je of je het zelfonderzoek ook daadwerkelijk gaat doen. Dan is uiteraard het doel van de begeleiding helder geformuleerd en maken we alvast afspraken voor de eerste fase: drie gesprekken voor zelfonderzoek.

In het eerste gesprek staat jouw levensverhaal centraal. Betekenisvolle (“waardevolle”) persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen uit verleden en heden komen op tafel. Ook komen beelden en wensen over jouw toekomst voorbij. Samen met de ZKM-begeleider vat je je levensverhaal samen rondom de belangrijkste kernen, waarbij jijzelf de betekenisvolle ervaringen formuleert in zo’n 30 kernuitspraken, waaraan je tevens je persoonlijke betekenis hebt verbonden. Dit eerste gesprek neemt ongeveer 5 uur in beslag.
Jij geeft vervolgens (thuis/online) waarde aan jouw kernuitspraken door bij 24 gevoelens aan te geven hoe intens jij die voelt. Op die manier “bespeel” jij jouw unieke gevoelensinstrument, bij iedere ervaring leidend tot een soort “gevoelsakkoord”. Door het aanbieden van de 24 gevoelens word je vanzelf aangezet tot het ontklonteren van je gevoel. Daar waar je bijvoorbeeld aanvankelijk dacht alleen maar boos en teleurgesteld te zijn ten aanzien van een bepaalde ervaring, kom je er nu achter dat er wel degelijk meerdere gevoelens een rol spelen. De ZKM-begeleider genereert op basis van jouw input jouw persoonlijke rapport. Het geheel van gevoelsakkoorden en de verbanden ertussen geeft daarin een uniek en persoonlijk beeld van jou; een soort vingerafdruk.

In twee vervolggesprekken, van ieder circa 3 uur, ga je samen met je begeleider zelf via verbanden tussen de gevoelsakkoorden het verhaal en de thema’s onder je verhaal ontdekken. Dat is de aanzet voor concrete veranderdoelen, nieuwe strategieën en actie.

Tijdens het tweede gesprek creëer je vanuit jouw verhaal en motivatie een krachtig positief beeld op jouw persoonlijke toekomst. Dat is jouw visie. Door kernuitspraken met vrijwel identieke gevoelsakkoorden met elkaar te verbinden worden thema´s zichtbaar die jouw leven in positieve zin vormgeven. Je gaat jezelf en de wereld met andere ogen en vanuit een nieuw perspectief zien en waarderen, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

Tijdens het derde gesprek maken we jouw gedrags- en denkpatronen helder. Dit uit zich in voor jou bekende thema’s in je leven. De patronen zijn in het verleden door jou opgebouwd en vormen een grote persoonlijke kwaliteit. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat enkele van deze patronen momenteel in bepaalde situaties beperkend voor je kunnen werken. Daardoor staan ze het bereiken van jouw visie in de weg. Het goede nieuws is dat je deze patronen zelf kan ombuigen!
Na ongeveer vier weken is het gehele zelfonderzoek afgesloten, en start de actiefase.

Je gaat na het zelfonderzoek in de actiefase in de praktijk aan de slag met de resultaten. Samen met de ZKM-begeleider leid je energiegevende conclusies (affirmaties) af, nieuwe strategieën, nieuwe doelen en concrete actiepunten voor persoonlijke ontwikkeling. Zo kom je meer en meer in je kracht te staan en realiseer je de door jou gewenste doelen. Jij pakt die concrete actiepunten in de dagelijkse praktijk op.
Meestal zijn vier vervolggesprekken voldoende, waarin we de verandering in jouw persoonlijk functioneren bespreken. Deze fase leidt in eerste instantie tot het beter herkennen van situaties die je anders wil hanteren of in het verleden vermeed. Al vrij snel word je hierdoor gestimuleerd om in die situaties ook daadwerkelijk anders te gaan handelen. Uiteindelijk wordt dit voor jou een nieuw automatisme.

PERSOONLIJK POSITIE REPERTOIRE (PPR)

Het PPR is ontwikkeld door prof. Dr. Hubert J.M. Hermans, en is gebaseerd op de theorie van het meerstemmige zelf.
In het PPR wordt de mens gezien als veranderbaar. De mens zien we niet als optelsom van stabiele, meetbare eigenschappen waarover we duidelijkheid kunnen krijgen via testen en vragenlijsten.
Met het PPR kunnen de onderlinge verhoudingen tussen je interne posities (ik als trotse, ik als onzekere, ik als werknemer enz.), en ook de onderlinge verhoudingen tussen externe posities (belangrijke personen zoals mijn moeder, mijn vader, mijn kind, mijn collega, mijn vriend enz.), en daarnaast de relaties tussen interne en externe posities worden onderzocht.

MEER INFORMATIE

Het kan behoorlijk druk zijn in ons hoofd, en druk in ons gevoelsleven. We zetten voortdurend keuzemogelijkheden op een rij en overwegen de voors en tegens. Onze innerlijke stemmen schreeuwen soms door elkaar, of wisselen voortdurend van positie op ons interne toneel. We spreken daarom wel van het meerstemmige zelf of het dialogische zelf.
Het aantal interne en externe posities is niet stabiel: nieuwe mensen en nieuwe situaties kunnen nieuwe posities creëren.

In het PPR gaat het om het organiseren en het reorganiseren van jouw persoonlijk positie repertoire, op grond van de persoonlijke betekenissen die jij geeft aan die verschillende posities en hun onderlinge verbanden.
Dit leidt voor jou tot concrete stappen voor verandering die naadloos bij jouw eigen mogelijkheden aansluiten.

Je gevoel en handelen zijn gebonden aan de situatie waarin jij je bevindt. Je lijkt in verschillende situaties een andere positie in te nemen. Deze zogenaamde ik-positie bepaalt hoe jij je verhoudt ten opzichte van die situatie. Een ik-positie heeft een geheel eigen stem. De verschillende ik-posities en bijbehorende stemmen uiten zich in een interne dialoog waarbij je voortdurend van stem wisselt. Wanneer je gevangen zit in een bepaalde ik-positie, wordt een situatie steeds weer vanuit die bepaalde ik-positie benaderd. Je kan leren om in een interne dialoog het aantal eigen stemmen te vergroten. Dit verhoogt de kwaliteit van een dialoog in bijvoorbeeld een afwegingsproces. Het versterken van een ondergesneeuwde positie of het realiseren van een nieuwe positie kan aan een veranderingsproces nieuwe mogelijkheden geven en dit versnellen.
Een te sterke “ja maar” positie kan daarentegen een kans, uitdaging of een veranderingsproces in sterke mate belemmeren.

In een gesprek met je begeleider worden, nadat de onderzoeksvraag is geformuleerd, jouw interne en externe posities geïnventariseerd. Thuis geef je bij elke combinatie van interne en externe positie aan in welke mate een interne positie (op een schaal van 0 – 5) door een externe positie opgeroepen wordt. Deze gegevens worden bewerkt tot een persoonlijk rapport. In de rapportage worden berekende gemiddelden gerangschikt en verbanden tussen interne posities onderling en tussen externe posities onderling weergegeven.

In het daarna volgende gesprek onderzoek je deze gegevens samen met je begeleider, waarbij jij degene bent die de gegevens interpreteert en van betekenis voorziet.
Als een bepaalde ik-positie in jouw leven weinig voorkomt, is het aan jou zelf om te bepalen of je dit als wenselijk of onwenselijk ervaart. Het kan in het kader van je onderzoeksvraag ook gewenst zijn dat een bepaalde ik-positie een meer prominente plek krijgt en bijvoorbeeld meer gaat samenwerken met een andere ik-positie.

FOCUSING

Aandachtig gevoelig beluisteren.
Het is een natuurlijke vaardigheid die door Eugene Gendlin ontdekt en tot de begeleidingsmethode Focusing ontwikkeld is.

Het is een manier om in je eigen lichaam je eigen waarheid te ontdekken.
Samen met je begeleider geef je door focusserend beluisteren aandacht aan voor jou betekenisvolle lichamelijke gewaarwordingen. In dat beluisteren leer je naar je lichamelijke zintuig te luisteren, dat Gendlin de “felt sense” noemt. De felt sense maakt zich alleen kenbaar door stil en aandachtig beluisteren.
Je komt met Focusing een innerlijk weten op het spoor, ver voorbij je rationele kennis.

MEER INFORMATIE

Het mooie van Focusing is dat het ruimte geeft aan het onzegbare. Aan datgene wat vooraf gaat aan woorden, het vóórwoordelijke. Het nog ongezegde en de stilte. Gendlin noemt dat “listening inside”.

Daarmee breng je een nieuwe innerlijke dialoog op gang.

Je begeleider speelt bij Focusing een belangrijke rol, omdat vanuit de interactie met jou en de empathie de gewaarwordingen van jouw begeleider helpen om jou met jezelf in contact te brengen. In een focuserend gesprek zie je dan ook het telkens weer kantelen van de externe dialoog met je begeleider naar jouw eigen interne dialoog. Die interne dialoog is overigens niet altijd gemakkelijk. Je komt storingen of blokkades op het spoor die de interne dialoog belemmeren.
En dat is dan weer een mooi aanknopingspunt voor verdere reflectie en actie.

VOICE DIALOGUE

Voice Dialogue is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone vanuit de theorie van de “psychology of selves”.

Deze theorie gaat ervan uit dat iedere persoon gekenmerkt wordt door autonome subpersonen of ikken, die ook relaties met elkaar kunnen aangaan.
In de Voice Dialogue geef je letterlijk een stem aan die verschillende ik-posities. Ook ontwikkel je een Ik-bewustzijn dat als het ware de verschillende ik-posities kan waarnemen en deze als een soort regisseur steeds bewuster kan hanteren.

MEER INFORMATIE

Voice Dialogue is gebaseerd op de gedachte dat de verschillende subpersonen in jou allemaal bestaansrecht hebben, en daadwerkelijk afzonderlijk aanspreekbaar zijn. Iedere subpersoon of ik-positie heeft een eigen wil, eigen gedachten, eigen gevoelens, een eigen energiepatroon en een eigen stem.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat je jouw subpersonen nooit in gelijke mate gebruikt. Sommige delen van jou zijn meer primair, sterk en dominant ontwikkeld dan anderen. Vaak zijn dat ik-posities waarmee je hebt leren overleven, bijvoorbeeld de perfectionist of de pleaser waarmee je jouw leven en kwetsbaarheid onder controle kan houden.
Er zijn ook ik-posities waarvan jij je niet of minder bewust bent, of die je zelfs verafschuwt, verstoot en daarom ontkent. Je hebt ze als het ware min of meer levend begraven. Tegenover de pleaser staat bijvoorbeeld vaak een ontkende egoïstische kant.

Het blijkt dat we als mens zowel in ons privé-leven als in ons werk beter kunnen functioneren wanneer we ook deze verborgen of ontkende kanten van onszelf leren kennen. We krijgen dan begrip voor onze eigen onderontwikkelde of verstoten kanten. En ook geeft dat meer begrip als wij deze kanten tegenkomen bij anderen.

Met Voice Dialogue krijg je toegang tot alle kwaliteiten van je subpersonen.
In een Voice Dialogue sessie ervaar je die verschillende subpersonen en energiepatronen, waardoor jij je bewuster wordt van je innerlijke bedrijfsvoering. Die bewustwording ervaar je op verschillende niveaus: Op verbaal niveau, op gevoelsniveau en op lichamelijk niveau. Het bewust worden helpt jou om meer vanuit een regierol keuzes te maken in hoe en in welke mate jij je subpersonen in wilt zetten.

GEWELDLOZE COMMUNICATIE

Het idee van Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg.
Het is een eenvoudig hulpmiddel om in relaties voor wat betreft communicatie respectvol met verschillen om te gaan, en waarbij altijd een intentie tot verbinding blijft bestaan.
Respectvol betekent in dit kader niet alleen respect voor de ander, maar tevens respectvol voor jezelf. De manier waarop je communiceert is hierbij van groot belang.

MEER INFORMATIE

De bron voor het ervaren van geweld in communicatie is vaak gelegen in de wijze waarop je gebeurtenissen interpreteert en beoordeelt en vaak ook veroordeelt.

Je denkpatronen en overtuigingen maken objectief observeren behoorlijk lastig. Ze resulteren maar al te vaak in een conclusie met als waardeoordeel “goed” of “fout”. En daarmee wordt een ongewenste neiging tot corrigeren gevoed, die weer kan leiden tot een ervaren conflict, afstand en verwijdering. En zo ben je onbedoeld op een punt beland dat ver afstaat van respect en verbinding.

Met Geweldloze Communicatie leer je meer en meer objectief waar te nemen, en richt jij je zonder oordeel en met respect op je eigen gevoelens en de daar onder liggende behoeften die je hebt.
En dat is wat je teruggeeft aan de ander. Wat je feitelijk observeert, welk gevoel dat bij je raakt en welke behoefte daarbij hoort. En zo nodig koppel je daar nog een verzoek aan.

KERNKWADRANTEN

Het idee van de Kernkwadranten is ontwikkeld door Daniël Ofman.
In een kernkwadrant wordt zichtbaar hoe een kernkwaliteit van jou vervormd is tot ineffectief gedrag. Én hoe je daar een effectiever gedragspatroon uit kan afleiden door daar een – aan de kwaliteit gekoppelde – persoonlijke uitdaging aan te verbinden.

Een kernkwaliteit is een eigenschap die jouw hele wezen doordrenkt; als het ware vanuit je bezieling is gevormd. Kernkwaliteiten zijn mogelijkheden waarop jij kan afstemmen, en komen van binnenuit. Kernkwaliteiten zijn niet aan te leren zoals vaardigheden dat zijn. Je hoeft ze slechts te ontwikkelen!

MEER INFORMATIE

Vaak zie je dat een belemmerend gedragspatroon gekenmerkt wordt door het te veel of te vaak inzetten van een kwaliteit. Daarmee wordt het overdadig inzetten van je kwaliteit een valkuil.

Met een kernkwadrant kan je bijna mathematisch, rekenend met taal, in beeld brengen met welke aan de kwaliteit te koppelen uitdaging je nóg meer in je kracht kan komen.

Die uitdaging leiden we in het kwadrant letterlijk af door het positief tegenovergestelde van je valkuil te ontdekken. Ook kan je uitdaging in het kwadrant afgeleid worden door als het ware een snippertje van je eigen allergie te ontwikkelen. Die allergie staat mijlenver bij je valkuil vandaan en leiden we in je kwadrant af als het negatief tegenovergestelde van je kernkwaliteit. Je allergie is te beschouwen als een verstoten kant van jezelf die nauwelijks tot ontwikkeling kon of mocht komen.

Door je primaire kant weer in zijn kracht te zetten door deze beter te doseren, én door de verstoten kant wat (meer) ruimte te geven, zorgen je primaire ik en je (voorheen!) verstoten ik door onderlinge samenwerking ervoor dat jij krachtiger en effectiever kan handelen.